Själavårdmodellen 2018-02-13T11:40:53+00:00

Beskrivning av själavårdsmodell, 7-stegsmodellen 

Här följer en beskrivning över de olika stegen som ingår i vår s.k. 7-stegsmodell. Den kan användas individuellt och i grupp. Vi vill understryka att denna själavårdsmodell ger en samsyn och tydlighet för både instruktör och deltagare då den är metodisk och strukturerad, lätt att följa – och kan därmed generera trygghet. I behandlingen ingår manualer för de olika momenten och vilka arbetsområden som ingår i varje delsteg. Det finns material för eget arbete, skattningsskalor för att följa behandlingsprocessen, utvärderingsmaterial för deltagaren. Vi följer behandlingsresultat med hjälp av BAI*, BDI *och Karolinska Institutets Sömnformulär. 

Linda Bergling, pastor, författare och grundare av bibelskolan Jesus helar och upprättar har utarbetat 7-stegsmodellen. Den har använts under tjugo år i undervisning och själavård. Den har kontinuerligt utvärderats och reviderats. 

*BAI (Becks Anxiety Inventorium) *BDI (Becks depression Inventorium)

Steg 1

Syftet med steg ett är att uppnå en trygghet i den kristna identiteten. 
Den här delen i behandlingen innehåller träningsmoment av att vara i stillhet och ro (jämför meditation). Träning i att den inre uppmärksamheten riktas från vardagens och de egna bekymren mot Gud. Metoden som vi använder kallas ”den inre bönen”. Den ersätter mindfulnessmetoden inom buddhismen eller överlåtelsen till något större inom missbruksvårdens 12-stegsmodell. Inre bönen vilar på kristen grund. 
Den inre bönen hjälper individen att hantera bl a stress, ångest och sömnbesvär. Den hjälper individen att få en ökad medvetenhet av nuet, men också ansvarstagande för det förflutna samt hopp inför framtiden. 
Detta steg introduceras i början av behandlingsperioden, som ett andligt verktyg för individen, och används fortgående under hela behandlingsperioden. Steg 2

Målsättningen är att hjälpa individen till en djupare form av lugn. Detta är en fördjupning av steg ett. Fokus ligger på trygghet, Guds kärlek, själslig balans samt allmänt välbefinnande. 
Individuellt fokuserar man mycket på att få känna trygghet och välbefinnande på de områden som tidigare varit extra jobbiga. (Vår erfarenhet visar att det kan vara förvånansvärt svårt för en individ med tungt psykiskt bagage att tillåta sig själv att ta emot något gott och positivt). 

Steg 3: 
Bygger på enkel föreläsning om den kristna värdegrunden och människosynen. Den berör, individens värde och styrkor. Utifrån denna kristna värdegrund ges individen veckovis stödsamtal inom ett problemområde. Målsättningen är att personen i stället för att se på sina problem, börjar se sina möjligheter och uppnå en större stabilitet. Steg 4

Här går man systematiskt igenom personens livslinje/livsberättelse. Det tar flera samtal i anspråk, och görs alltså efter stabiliseringsfasen (inom psykiatrin är det mycket känt att livslinjen är en tuff uppgift då man mår dåligt, och detta kan inte göras för tidigt eller för dåligt förberett). Efter dessa samtal har personalen en bra uppfattning om den boendes situation såväl andligt, själsligt som kroppsligt – och denna information utgör grunden för de följande månadernas samtal. 

Följande områden berörs systematiskt: 
Relationer till barndomsfamilj, nuvarande familj, vänner, skoltid, yrkesliv, trauman, sjukdomar, känslomässiga problem osv. Därefter A) behovet att ge förlåtelse och ta emot förlåtelse B) Bli medveten om och avsluta negativa bindningar, vanor, beteenden och bördor. C) läkningsprocessen D) nytt kognitivt innehåll för tankarna, ny inriktning för känslorna och viljan, och en ny målsättning för personligheten. Steg 5


Behandling som strävar till att förbättra självinsikten. Utveckling av den egna självinsikten om hur relationer påverkat de egna reaktionsmönstren. Hur negativ påverkan från relationer och omgivningen kan ta sig fysiska uttryck som t ex ätstörning. Här tränas även social samvaro, samtal och kommunikation. Träning i social växelverkan (att vänta på sin tur, att ge och att ta). Steg 6

Bearbetning – mot slutet av behandlingsperioden, omfattar minst fyra individuella samtal som följer ett väl utarbetat schema. Målsättningen är att den enskilde får ännu djupare självinsikt än i steg fem, och därmed även bättre ansvarstagande. Den boende ska kunna sätta ord på förändringarna som skett och sker i 7-stegsmodellens olika processer. Insikt om hur egna val och beslut har påverkat livet. Den boende ska nu få hjälp att aktivt ta ansvar för sitt liv, och ge struktur och planer för vidare personlig utveckling. Steg 7

Rådgivningssamtal, minst tre stycken i slutet av behandlingen. Målsättningen är att hjälpa individen att återanpassa sig i verkligheten utanför HVB-hemmet. Individuell plan gällande t.ex. studier, arbete, arbetspraktik. Samtalens syfte är att ge den boende stöd att hitta sin plats och roll i samhället. Den boende skall här realisera behandlingen i konkreta framtidsplaner.